تاریخ های مهم : 


   • شروع ثبت نام : 21 فروردین ماه 1395 
   • آخرین مهلت ارسال مقاله : 24 تیر ماه 1395 
   • آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس: 8 مهر ماه 1395 
   • تشکیل کارگاه ها: 11 آبان ماه 1395 
   • برگزاری نمایشگاه بین المللی : 13-11 آبان ماه 1395
   • روز های برگزاری کنفرانس: 12 تا 13 آبان ماه 1395