• موضوع مقاله ارسالی باید با موضوعات مندرج در برنامه کنفرانس مرتبط باشد.
• مسئولیت صحت اطلاعات فرم ارسال مقاله به عهده شخص ارسال‌کننده است و در صورت مشاهده مغایرت در هر مرحله از کنفرانس کمیته علمی حق تصمیم‌گیری مقتضی را دارد. بدین منظور قبل از ارسال مقاله تکمیل فرم گواهی اصالت مقاله توسط ارسال‌کننده مقاله الزامی است.
• مقاله باید نتیجه فعالیت گروه ارائه‌دهنده مقاله باشد و تمامی نویسندگان در جریان کار و ارسال مقاله به کنفرانس باشند.
• مقاله نباید در کنفرانس دیگر، داخلی یا خارجی ارائه‌شده باشد.
• مقاله ارسالی نمی‌تواند مروری باشد.
• مصادیق تقلب می‌تواند مواردی از قبیل زیر باشد: ارسال مقاله دیگران چه داخلی چه خارجی، ارسال مقاله تکراری، تغییر اسامی نویسندگان، درج نام نویسنده بدون رضایت و اطلاع، ارسال مقاله بدون اطلاع استاد راهنما.