راهنمای نگارش مقاله :
● هر مقاله حداکثر در 4 صفحه A4 بافاصله خطوط یک ، در محیط نرم‌افزاری  مطابق با فرمت نگارش مقاله تهیه شود.
● ارسال مقالات به زبان فارسی و به‌صورت فایل از طریق سایت کنفرانس صورت پذیرد.
● عنوان فایلهای ارسالی بانام شخص نویسنده مسئول مقاله و به انگلیسی باشد.
● زیر نام ارائه‌دهنده مقاله خط کشیده شود.
● نتیجه داوری مقالات از طریق اعلام در سایت کنفرانس و یا پست الکترونیک به نویسندگان مقاله اعلام می‌شود.
● فایل مقاله باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت نیاز بتوان به‌راحتی و بدون کار اضافه‌ای آن را باز کرد، پرینت گرفت
 یا به چاپخانه تحویل داد.
● صفحات مقالات می‌بایست شماره‌گذاری شوند و شماره هر صفحه در پایین آن و در وسط قرار گیرد. توجه شود که
شماره صفحات فارسی باشد.

تذکر مهم
: دبیرخانه کنفرانس از پذیرش مقاله‌هایی که نویسندگان محترم آن‌ها، تمام یا قسمتی از این دستورالعمل را
رعایت ننموده باشند،معذور بوده و مقالات دریافتی، بدون انجام هرگونه داوری علمی عودت می‌گردند.