تماس با دبیرخانه کمیته اجرایی کنفرانس : تماس با دبیرخانه نمایشگاه بین المللی لیزر:
وب سایت: www.laserapps.ir وب سایت:www.barsam.org
پست الکترونیک: info@laserapps.ir پست الکترونیک:  sales@barsam.org
      تلفن : 88221084-021
 تلفن : 88170933-021
    
                          021-88170729    
نمابر: 88221084-021 نمابر : 88170729-021